Ruilen, schuilen en kunnen huilen

Geschreven gedichten | Ruilen schuilen en kunnen huilen

Als ik kon ruilen,
dan deed ik dat
Als ik kon schuilen,
dan deed ik dat
Als ik kon huilen,
dan deed ik dat
Als ik het kon,
dan deed ik dat
vol bewondering,
onbetwist
als ik het wist

Soortgelijke gedichten

Overal gedachten 5 juli 2019
Geschreven gedichten | Moeten overleven Moeten overleven 31 mei 2019
Geschreven gedichten | Verdriet maakt bijzonder Verdriet maakt bijzonder 19 juni 2019
Geschreven gedichten | Verkiezen doe je mee Verkiezen, doe je mee 27 mei 2019